--info/gebruiksovereenkomst


Het gebruiksrecht van het Vestics Beleggers Netwerk is gebonden aan de volgende regels, zoals deze op het inschrijfformulier vermeld staan...

Ondergetekende, ................., hierna te noemen "gebruiker", en Vestico BV, hierna te noemen "Vestico", gevestigd te Leerdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel onder inschrijvingsnummer 11047447, hebben de onderhavige gebruiksrechtovereenkomst gesloten. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Vestico, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel onder nummer 11047447 van toepassing. Een exemplaar van de algemene voorwaarden is aan gebruiker tegelijkertijd met deze overeenkomst ter hand gesteld.

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en zal zonder opzegging aan het eind van die periode automatisch en stilzwijgend verlengd worden, steeds voor de duur van 1 jaar. Na ontvangst van het ondertekende exemplaar van deze overeenkomst door Vestico komt de overeenkomst tot stand. De ontvangst wordt bevestigd door middel van een e-mail bericht.

2. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het aflopen van de abonnementperiode schriftelijk te geschieden. Gedurende de eerste 30 dagen na sluiten van deze overeenkomst is de overeenkomst dagelijks opzegbaar en wordt de verschuldigde gebruiksrechtvergoeding volledig gerestitueerd.

3. Gebruiker is een maandelijkse gebruiksrechtvergoeding verschuldigd van ... inclusief BTW, jaarlijks te indexeren met het consumentenindexcijfer voor inflatie en aangepast aan het geldende BTW percentage. Gebruiker machtigt hierbij Vestico om de gebruiksrechtvergoeding via automatische incasso op jaarbasis vooruit te incasseren.

4. Vestico verleent aan de gebruiker onder deze en genoemde algemene voorwaarden een persoonlijk niet-exclusief recht tot het gebruik van de diensten en informatie van het Vestics Beleggers Netwerk. Het gebruik omvat onder meer:
- het gebruik van het softwarepakket Vestics;
- updates van de software via Internet;
- na inloggen automatisch dagelijks downloaden van koersgegevens EuroNext Amsterdam;
- toegang tot de telefonische helpdesk, web site, forum en contactdagen.

5. Als onderdeel van het gebruiksrecht van het Vestics Beleggers Netwerk ontvangt de gebruiker historische koersinformatie en dagelijkse updates van koersgegevens. Op het gebruik van deze koersdata zijn beperkingen van toepassing zoals deze door de koersleverancier, Tijd Beursmedia, worden opgelegd.

6. Gebruiker verklaart door ondertekening van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van de inhoud van deze overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de koersdata.

7. Deze overeenkomst regelt bij uitsluiting de verhouding tussen Vestico en de gebruiker. Aan mededelingen door Vestico in publicaties, waaronder folders en advertenties, en aan mondelinge mededelingen door Vestico kunnen geen rechten worden ontleend.

Datum: ............. Plaats: ................... Handtekening: ....................

Bankrekeningnummer: ........................
(voor automatische incasso)..............

Terug