--info/algemene voorwaarden


Leerdam, 31 januari 2002

ALGEMENE VOORWAARDEN


Op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Vestico BV hierna verder te noemen: "Vestico" en
een gebruiker van het Vestics Beleggers Netwerk, zijn de onderstaande algemene voorwaarden
van toepassing.

Definities:
· Vestics Beleggers Netwerk: samenstelsel van diensten en informatie waarvan door gebruiker met behulp van de software gebruik kan worden gemaakt.
· Diensten: gebruiksmogelijkheden van het Vestics Beleggers Netwerk.
· Software: softwarepakket Vestics van Vestico B.V. die toegang tot het Vestics Beleggers Netwerk mogelijk maakt.

1. Voor ieder afgenomen gebruiksrecht verleent Vestico aan gebruiker het persoonlijk niet exclusieve recht om het Vestics Beleggers Netwerk en de software op de hieronder beschreven wijze te gebruiken. De software wordt niet verkocht. Het gebruiksrecht wordt uitsluitend aan de gebruiker verleend. De gebruiker mag dit recht niet namens of voor een derde uitoefenen.

2. Het is gebruiker verboden de goederen die hij op grond van de overeenkomst tussen gebruiker en Vestico ter beschikking heeft gekregen, waaronder de software te verkopen, in de handel te brengen of opnieuw te distribueren aan derden of voor gebruik door derden.

3. Het is gebruiker niet toegestaan de diensten op welke wijze dan ook, waaronder ook begrepen doch niet beperkt tot door middel van toegang tot de software op een wijze als genoemd in artikel 2, >ter beschikking te stellen, te verhuren, in lease te geven, uit te lenen, over te dragen, te verhandelen, te verkopen of anderszins commerciële diensten te verlenen aan derden, waardoor een derde in staat wordt gesteld gebruik te maken van en/of voordeel te behalen uit de door de Vestico verstrekte diensten en informatie.

4. Vestico verleent gebruiker het persoonlijk niet exclusieve recht om een kopie van de software te maken en op te slaan op opslagapparatuur met het uitsluitend doel om de software te installeren, uit te voeren dan wel veilig te stellen in verband met mogelijke beschadiging of uitval van computerapparatuur.

5. Vestico is bevoegd om met inachtneming van het onderhavige contract haar rechten, waaronder haar eigendomsrechten, welke ten grondslag liggen aan deze overeenkomst aan een derde over te dragen.

6. Op de software, alsmede de ter beschikking gestelde diensten voortvloeiend uit het gebruik van het Vestics Beleggers Netwerk, wordt als één product een gebruiksrecht verleend.

7. Alle eigendoms- en auteursrechten met betrekking tot de software, alsmede de aangeboden diensten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot eventueel in de software opgenomen afbeelding, foto's, animaties, video, audio of muziekopnamen, tekst en applets, de bijbehorende documentatie, handleiding en andere gedrukte materialen en alle kopieën van de software berusten bij de Vestico. De gebruiker dient de rechten van Vestico te respecteren met dien verstande dat een gebruiker met inachtneming van deze overeenkomst gebruik mag maken van de ter beschikking gestelde software en diensten. Het is gebruiker toegestaan kopieën te maken van documentatie, handleidingen of andere gedrukte materialen ter beschrijving of uitleg van de software doch uitsluitend voor eigen gebruik.

8. Het is gebruiker niet toegestaan de software op enige wijze verder te ontwikkelen of onderdeel te laten uitmaken van andere software dan wel de software te disassembleren behoudens en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht en/of met uitdrukkelijke toestemming van Vestico.

9. De software van Vestico wordt regelmatig voorzien van updates. De updates worden aan de gebruiker automatisch (na inloggen) via internetcontact verstrekt. Onderliggende overeenkomst is daarop van toepassing, tenzij bij dergelijke updates of aanvullingen uitdrukkelijk andere gebruiksvoorwaarden worden verstrekt.

10. De aansprakelijkheid voor vergoeding van schade door Vestico aan de gebruiker is beperkt tot het bedrag dat in een specifiek geval door de aansprakelijkheidverzekeraar van Vestico wordt uitgekeerd dan wel, indien geen uitkering wordt gedaan door de verzekeraar van Vestico, tot een bedrag van maximaal ƒ 5.000,= per schadeveroorzakende gebeurtenis. Indirecte schade en gevolgschade worden van vergoeding uitgesloten.

11. De software wordt geleverd in zijn huidige staat en zonder enige vorm van garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot geschiktheid voor bepaalde toepassingen of garanties dat de software geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk dwingend recht berust het gehele risico voortvloeiend uit het gebruik of de werking van de software bij de gebruiker.

12. De door Vestico ter beschikking gestelde software en diensten dienen uitsluitend ter verzameling en rubricering van informatie. Vestico verstrekt uitdrukkelijk geen beleggingsadviezen. Vestico aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (de wijze van) het gebruik van de aangeboden diensten en informatie door de gebruiker, noch voor het verloren gaan van informatie en gegevens tijdens de (Internet) transmissie, dan wel het op gebrekkige of onjuiste wijze ontvangen van de ter beschikking gestelde diensten en informatie op of door middel van één ondersteunend beschikbaar communicatie/ontvangstmiddel.

13. Vestico maakt gebruik van informatie die door derden aan haar wordt aangeboden, verstrekt dan wel van derden wordt betrokken. Deze informatie wordt zo zorgvuldig mogelijk verwerkt maar kan onjuistheden, onvolkomenheden of onvolledigheden bevatten. Vestico verstrekt geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden in de gebruikte informatie.

14. Gebruiker kan met gebruikmaking van de aangeboden software en door het tot stand brengen van een internetverbinding bij beurshandelaren orders te plaatsen. Vestico aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de orderinformatie onvolledig of onjuist door de handelaren wordt ontvangen, verwerkt of gebruikt.

15. Gebruiker is een maandelijkse gebruiksrechtvergoeding verschuldigd. De gebruiksrechtvergoeding wordt op jaarbasis vooruit via een automatische incasso geïncasseerd. Indien de gebruiker één of meer van de termijnen niet voldoet dan is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist.

16. Deze overeenkomst eindigt, onverminderd de desbetreffende wettelijke bepalingen, van rechtswege onmiddellijk en zonder enige opzegging:
a. door nietigverklaring of vervallenverklaring van het exclusieve door Vestico gedeponeerde merkrecht;
b. indien de gebruiker zich niet houdt aan één of meer van de bepalingen van deze overeenkomst;
c. indien de gebruiker de gebruiksrechtvergoeding niet tijdige voldoet.

17. In alle gevallen van beëindiging van de overeenkomst, zowel door Vestico als door gebruiker, zal Vestico de toegang van gebruiker tot het Vestics Beleggers Netwerk blokkeren.

18. Op de (gebruiksrecht)overeenkomsten tussen gebruiker en Vestico is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die uit de overeenkomst mochten voortvloeien.

Terug